Quebec Business Immigration - Entrepreneur

Last updated: ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

برنامه مهاجرت کارآفرینان کبک از مجموعه برنامه های مهاجرت کانادا، بگونه ای طراحی شده تا فرصت دریافت ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) را به مدیران و صاحبان واجد شرایط شرکت ها بدهد، بشرطی که آنها بتوانند یک شرکت یا کسب و کار، تجاری را بنحو موثر در استان کبک راه اندازی نمایند.

توجه : در فاصله زمانی August 15,2018 و March 31,2019 دولت کبک ۲۵ درخواست تحت کامپوننت یک و ۳۵ درخواست تحت کامپوننت دو از طریق برنامه کارآفرینی پذیرش خواهد کرد.

برنامه کارآفرینی کبک:

متقاضیان این برنامه میتوانند تحت یکی از دو کامپوننت اقدام کنند.

کامپوننت یک؛ بر بیزینس جدید و استارت آپ تمرکز دارد.

کامپوننت دو؛ برowner-funded and operated businesses  تمرکز دارد.

متقاضیان این برنامه باید برنامه بیزینس خود را ارائه دهند. ارائه برنامه بیزینسی فاکتور مهمی محسوب میشود. متقاضیان به مصاحبه دعوت می شوند.مصاحبه در واقع قدم آخر در تکمیل مراحل گزینش محسوب میشود.

متقاضیان این برنامه باید تمایل خود را برای اقامت در کبک نشان دهند.

شرایط مورد نیاز برنامه مهاجرت کارآفرینان به کبک تحت کامپوننت یک :

متقاضیان برنامه تحت کامپوننت یک باید امنیاز قبولی تحت برنامه مهاجرت اقتصادی را دارا باشند امنیاز قبولی ۴۱ میباشد.

متقاضیان برنامه تحت کامپوننت یک میتوانند امتیازاتی از میزان تحصیلات ؛رشته کاری ؛ دانستن زبان فرانسه و انگلیسی ؛ داشتن فامیل در کبک؛ اقامت در کبک دریافت کنند. امتیازی برای داشتن همسراضافه نمیشود. .

کلیه کارآفرینان متقاضی مهاجرت به کبک باید شرایط و الزامات زیر را پیش از پذیرفته شدن برآورده سازند:

فاکتورهامینیمم شرایط مورد نیاز
میزان تحصیلاتدیپلم مدرسه
توانایی مالیباید قراردادی(سندی) جهت نشان دادن توانایی مالی خود ارسال کنید
پروژه بیزینیسیارائه یک پیشنهاد خدمات از یک شرکت یا مرکز کارآفرینی دانشگاهی و موفقیت ارزیابی پروژیه تجاری را نشان می دهد

شرایط مورد نیاز برنامه مهاجرت کارآفرینان به کبک تحت کامپوننت دو :

متقاضیان برنامه تحت کامپوننت دو باید امنیاز قبولی ۸۱ از ۱۳ فاکتور تحت برنامه مهاجرت اقتصادی را دارا باشند.

متقاضیان برنامه تحت کامپوننت دو میتوانند امتیازاتی از میزان تحصیلات ؛رشته کاری ؛ دانستن زبان فرانسه و انگلیسی ؛ داشتن فامیل در کبک؛ اقامت در کبک دریافت کنند.

فاکتورهامینیمم شرایط مورد نیاز
میزان تحصیلاتدیپلم مدرسه
توانایی مالیباید قراردادی(سندی) جهت نشان دادن توانایی مالی خود ارسال کنید
برنامه تجاریارزیابی موفقیت آمیز برنامه تجاری را نشان دهد.
سپرده برای استارت آپمبلغ ۳۰۰/۰۰۰ دلار کانادا سپرده برای ساکنین مونترال .مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ دلار کانادا سپرده برای ساکنین خارج از مونترال
سابقه تجاری ویا داشتن  شراکت

اداره و کنترل ( به تنهایی یا به کمک همسر) حداقل ۲۵٪ موسسه ایی که تأسیس کرده اید یا حداقل ۵۱٪ موسسه ایی که به شما واگذار شده است .

 حداقل دارایی هاداشتن حداقل ۹۰۰/۰۰۰  دلار کانادا

کارآفرینان متقاضی مهاجرت به کبک میتوانند بیزینس خود را با کمک همسر خود اداره کنند هر چند امتیازی برای همراهی همسر تعلق نمیگیرد.

با تیم مشاور مهاجرت تجاری ما آشنا شوید.

با ما تماس بگیرید و یا برای اینکه ببینید واجد شرایط هستید یا خیر در یک ارزیابی رایگان شرکت کنید