Quebec Business Immigration - Self-Employed Worker

Last updated: ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

برنامه مهاجرت خویش فرمایان به کبک از مجموعه برنامه های مهاجرت تجاری کانادا بگونه ای طراحی شده که به افراد واجد شرایط در صورتی که بتوانند با پرداختن به شغل یا حرفه خود در استان کبک بصورت خویش فرمایی از عهده گذران امور برآیند ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) اعطا گردد.

توجه: از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۱۸ ، فقط ۵۰ درخواست تحت برنامه خویش فرمایی کبک مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در تاریخ ۳۱ ماه مارس ۲۰۱۹ ، این ظرفیت تکمیل شده است و درخواست هایی که پس از تکمیل ظرفیت دریافت شود ، قابل بررسی نخواهد بود و به متقاضیان برگردانده خواهد شد.

در مورد برنامه مهاجرت خویش فرمایان به کبک:

برای مهاجرت از طریق برنامه خویش فرمایان کبک علاوه بر دارا بودن شرایط ضروری ، باید شرایط ذیل را قبول کنید:

  • هدف کاری خود را انتخاب کنید؛
  • برنامه کاری را سازماندهی کنید؛
  • وسایل و ابزار کار را مهیا کنید؛
  • کارهای اصلی را عهده دار شوید؛
  • سود و زیان را مدیریت کنید.

شرایط مورد نیاز برنامه مهاجرت خویش فرمایان به کبک:

وزارت مهاجرت کبک (MIDI) میگوید که متقاضیان این برنامه در کنار دارا بودن مینیمم شرایط ؛ باید حداقل ۱۸ سال داشته باشند.

همچنین مبلغ پنجاه هزار دلار کانادا سپرده برای ساکنین مونترال ومبلغ بیست و پنج هزار دلار کانادا سپرده برای ساکنین خارج از مونترال ضروری است.

متقاضیان این برنامه باید امنیاز قبولی تحت برنامه مهاجرت اقتصادی را دارا باشند امنیاز قبولی برای فرد مجرد ۹۹ و برای افرادی که به همراه همسر خود اقدام میکنند۱۱۲ میباشد. .

میزان تحصیلات ؛تجربه کاری ؛ دانستن زبان فرانسه و انگلیسی ؛ داشتن فامیل در کبک؛ اقامت در کبک؛ داشتن توانایی مالی و سپرده مورد نیاز برای شروع از شرایط مهم این برنامه است.

متقاضیان این برنامه باید تمایل خود را برای اقامت در کبک نشان دهند.

مینیمم شرایط مورد نیاز را در جدول زیر ببینید :

فاکتورهامینیمم شرایط مورد نیاز
میزان تحصیلاتدیپلم مدرسه
تجربه حرفه ایی بعنوان خویش فرماداشتن حداقل دو سال سابقه در حرفه یا شغلی که می خواهند بعد از اقامت در استان کبک به آن بپردازند
توانایی مالیباید قراردادی(سندی) جهت نشان دادن توانایی مالی خود ارسال کنید
سپرده برای استارت آپمبلغ پنجاه هزار دلار کانادا سپرده برای ساکنین مونترال .مبلغ بیست و پنج هزار دلار کانادا سپرده برای ساکنین خارج از مونترال
مینیمم دارایی هادارای حداقل صد هزار دلار کانادا؛ به تنهایی یا به کمک همسرخود باشید ( در صورتیکه همسرتان شما را همراهی کند )

با ما تماس بگیرید و یا برای اینکه ببینید واجد شرایط هستید یا خیر در یک ارزیابی رایگان شرکت کنید